top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

1. Reikwijdte ∙ Afwijkende overeenkomsten ∙ Schriftelijke vorm
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, in het geval van huidige zakelijke relaties ook voor alle toekomstige transacties die betrekking hebben op leveringen of diensten van Double Triggs, Torenlaan 1C, 2215 RW Voorhout, Nederland ("Double Triggs" of "wij") tenzij anders overeengekomen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. De voorwaarden zijn alleen van toepassing als onze contractpartner (hierna "klant" genoemd) een ondernemer is, volgens het (NL Burgerlijk Wetboek), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds.
Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op www.doubletriggs.nl.
1.2 Afspraken welke voorafgaand zijn gemaakt of op het moment van totstandkoming van het contract, welke van deze bepalingen afwijkt, moeten schriftelijk worden bevestigd. Tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van aankoop van de klant zijn niet van toepassing. Dit is van toepassing als wij goederen of diensten leveren, zonder voorbehoud, wel wetende van termen en aankoopvoorwaarden. Individuele afspraken (incl overeenkomsten, aanvullingen en wijzigingen) hebben altijd voorrang op deze voorwaarden. Voor de inhoud van deze overeenkomsten, een schriftelijk contract of schriftelijke bevestiging is rechtsgeldig, tenzij het tegendeel is bewezen.
1.3 Wettelijke, bindende verklaringen en mededelingen van de klant met betrekking tot het contract (deadlines, melding van gebreken, intrekking van contract- of prijsverandering) vindt uitsluitend geschreven plaats (bijv als brief, email). Wettelijke vormvereisten, met name in geval van twijfel over de legitimiteit van de persoon, blijven gelijk.

2. Totstandkoming van een contract · Levering of uitvoering
2.1 Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 De bestelling van de klant wordt beschouwd als een bindend aanbod. Tenzij anders vermeld in de bestelling, hebben wij het recht om een dergelijk aanbod binnen 14 dagen na ontvangst te accepteren.
2.3 Een overeenkomst komt pas tot stand na onze schriftelijke berichtgeving, zoals een bevestiging van de bestelling of factuur en met de overeenstemming van de klant over de levering of diensten. Dit geldt ook voor individuele contracten binnen een raamcontract.
2.4 Gegevens over hoeveelheden, maten, gewichten, afbeeldingen en omschrijvingen in de catalogus en andere documenten zijn niet bindend, evenals gegevens omtrent geschiktheid en gebruik van onze leveringen en diensten. De klant kan niet vrijblijvend zijn in het naleven van de wettelijke bepalingen en regelgevende vereisten, ook niet van het uitvoeren voor eigen tests voor zover dit nodig is. Garanties of het aangaan van een inkooprisico gelden alleen wanneer deze uitsluitend schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5 Vergunningen van overheidsinstanties en andere goedkeuringen, die nodig zijn om een order uit te voeren, moeten door de klant worden verkregen.
2.6 Leveringen gebeuren EXW (incoterms 2010) bij de klant, tenzij in de orderbevestiging een andere plaats van levering is vermeld.

2.7 Wij hebben het recht om vervroegde of gedeeltelijke leveringen of diensten te leveren, tenzij deze onredelijk zijn voor de klant.
2.8 De bindende overeengekomen levertijden beginnen op de dag van de orderbevestiging, echter niet voordat alle details van de bestelling zijn opgehelderd en de klant zijn contractuele verplichtingen heeft vervuld. Ze worden geacht te zijn voldaan met de melding dat de levering gereed is voor verzending.
2.9 Levertijden worden redelijkerwijs verlengd in geval van overmacht of andere omstandigheden, waardoor wij niet verantwoordelijk zijn, met name natuurrampen, tekort aan grondstoffen of energie, bedrijfsstoringen, maatregelen genomen door overheid en onjuiste of niet-tijdige zelflevering. Als een levering door deze omstandigheden onredelijk of onmogelijk wordt, worden wij ontheven van onze leveringsplicht.
2.10 Onverminderd eventuele rechten, aanvaardt de klant leveringen en diensten, zelfs als deze defect zijn.

3. Prijzen – betaling – verrekening – overdracht – eigendomsbehoud
3.1 Onze prijzen die gelden op het moment van het sluiten van het contract zijn in Euro en, indien van toepassing, belasting over de bruto toegevoegde waarde (btw) tegen het respectieve wettelijke tarief.
3.2 Betalingen door de klant dienen uitsluitend te worden gedaan op de rekening vermeld op de factuur en worden pas geacht te zijn verricht wanneer het volledige bedrag overgemaakt kan worden. Betalingen worden gecrediteerd op de eerste verschuldigde factuur, te weten kosten, rente en hoofdsom.
3.3. De factuur dient onmiddellijk te worden betaald, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
3.4 Indien wij, na het sluiten van de overeenkomst, kennis nemen van het risico dat de klant niet kan presteren of indien de klant een betalingsverplichting heeft, zijn wij gerechtigd om nieuwe betalingstermijnen te stellen voor openstaande leveringen en dienst om zekerheden te vragen. Wij hebben het recht op rente na de vervaldatum en in geval van betalingsachterstand volgens de wettelijke bepalingen.
3.5 De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvordering is vastgesteld door een definitief uitvoerbaar vonnis of niet is betwist. De klant heeft alleen recht op retentierecht als deze is gebaseerd op claims uit dezelfde contractuele relatie die niet worden betwist of vastgesteld door een definitief uitvoerbaar vonnis.
3.6 Claims die voortvloeien uit onze leveringen en diensten kunnen niet worden overgedragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 Wij behouden het eigendomsrecht van de door ons geleverde goederen voor totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de klant volledig zijn afgewikkeld.
4.2 Als onze gereserveerde goederen worden verwerkt in combinatie met of vermengd met goederen van derden, hebben wij het recht om de mede-eigendom evenredig te maken met de verhouding tussen de factuurwaarde van onze goederen en de goederen van derden.
4.3 De klant heeft het herroepbare recht om op termijn voorbehouden goederen te verkopen. In dat geval stemt de klant er nu al mee in om al zijn vorderingen jegens zijn klant die voortvloeien uit de wederverkoop aan ons over te dragen, en - in geval van wederverkoop na verwerking, combinatie of vermenging met goederen van derden – voor het bedrag van het gedeeltelijke bedrag dat overeenkomt met onze mede-eigendom. Wij aanvaarden deze opdracht.
4.4 De klant blijft naast ons bevoegd om de vordering te innen. We verbinden ons ertoe de vordering niet te innen zolang de klant aan zijn betalingsverplichtingen jegens ons voldoet, zijn prestatievermogen niet in gevaar is en we het recht op eigendomsvoorbehoud volgens paragraaf 4.8 niet uitoefenen. Als we dit recht uitoefenen, kunnen we eisen dat de klant ons op de hoogte stelt van de overgedragen vorderingen en hun debiteuren, alle nodige informatie verstrekt voor incasso, de bijbehorende documenten overhandigt en de debiteuren (derden) op de hoogte stelt van de overdracht. Bovendien hebben wij in dat geval het recht om de gereserveerde goederen door te verkopen en te verwerken in te trekken.
4.5 De klant verbindt zich ertoe om onze gereserveerde goederen met de juiste zorg te behandelen, ze te beschermen door middel van noodzakelijke en gepaste veiligheidsregels, ze te verzekeren, ze te markeren als ons eigendom en ze op te slaan zodat ze op elk moment van andere goederen gescheiden kunnen worden. De klant cedeert ons nu al alle aanspraken op zijn verzekeraar in geval van schade, voor zover deze betrekking hebben op onze eigendommen. Wij aanvaarden deze opdracht. Verpanding en overdracht door middel van zekerheidstelling, verhuur of andere overdracht of wijziging van onze voorbehouden goederen zijn niet toegestaan. Wij moeten onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht van toezeggingen of andere inmengingen van derden.
4.6 Als de klant verplicht is om vooruit te betalen aan zijn eigen klant, als de klant buiten Nederland is gevestigd of de gereserveerde goederen buiten Nederland doorverkoopt, moet hij ons eigendomsvoorbehoud waarborgen tot de volledige betaling van de goederen of een alternatieve, gelijkwaardige, veilige manier aanbieden.
4.7 Indien de realiseerbare waarde van het onderpand uit eigendomsvoorbehoud en overgedragen vorderingen de gedekte vorderingen met meer dan 10% overschrijdt, zijn wij verplicht om op verzoek van de klant, naar eigen goeddunken zekerheden ter zake vrij te geven.
4.8 In het geval van contractbreuk door de klant, in het bijzonder niet-betaling van de verschuldigde koopprijs, hebben wij het recht om ons uit het contract te herroepen of om de teruggave van de voorbehouden goederen te eisen. Het verzoek om de goederen terug te sturen omvat niet automatisch de verklaring van herroeping; in plaats daarvan hebben we het recht om alleen de goederen te retourneren, met behoud van het herroeppingsrecht. We hebben het recht om dergelijke rechte alleen te doen gelden als een door ons gestelde redelijke termijn zonder succes is verstreken, tenzij wij wettelijk zijn vrijgesteld van dergelijke termijn.
4.9 Wanneer blijkt dat, na levering van de producten, de klant failliet wordt verklaart, dan behouden wij het recht op teruggave van de producten die wij hebben geleverd, ongeacht of deze goederen betaald zijn of niet.

5. Claims voor gebreken in kwaliteit
5.1 De aanspraken van de klant wegens kwaliteitsgebreken worden beheerst door de wettelijke wetgeving; die als volgt worden gewijzigd:
5.2 Claims wegens gebreken door de klant moeten schriftelijk worden gemeld, inclusief een nauwkeurige omschrijving van de gebreken, zonder onnodige vertraging, dwz niet later dan 5 werkdagen na ontvangst van de goederen voor wat betreft duidelijke gebreken en niet later dan 5 werkdagen na ontdekking van de verborgen gebreken.
5.3 Op ons verzoek moet de klant dergelijke goederen DDP (Incoterms 2010) ter inspectie opsturen naar onze vestiging of naar een andere door ons aangegeven plaats, inclusief lossen op kosten en risico van de klant.
5.4 Indien tijdig een kwaliteitsgebrek wordt gemeld, zullen wij – naar onze keuze – ofwel het gebrek herstellen of wel de goederen vervangen door goederen zonder gebreken. Aanvullende prestatie vindt plaats op de oorspronkelijke plaats van levering. Kosten voor demontage, afhalen of monteren komen binnen de aanvullende prestatie niet voor onze rekening.
5.5 Wij hebben het recht de aanvullende prestatie afhankelijk te maken van het feit dat de klant de verschuldigde koopprijs heeft betaald. De klant heeft echter het recht om een deel van de koopprijs in te houden dat redelijk is in relatie tot het gebrek.
5.6 De kosten die nodig zijn voor inspectie en aanvullende prestatie, in het bijzonder transport-, reis-, werk- en materiaalkosten (niet: verwijderings- en installatiekosten), komen voor onze rekening indien er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Anders kunnen we van de klant eisen dat hij de kosten draagt (in het bijzonder voor inspectie en transport) die voorvloeien uit de ongeautoriseerde vraag naar aanvullende prestaties.
5.7 Als de aanvullende prestatie mislukt of voor ons onredelijk is vanwege economisch ontoereikende omstandigheden of ontoereikende termijnen, kan de klant het contract terugtrekken of de prijs redelijkerwijs verlagen. De aanvullende prestatie wordt pas als mislukt beschouwd na minimaal twee mislukte pogingen.
5.8 De klant heeft geen recht op garantie in geval van onbeduidende gebreken, zoals kleine afwijkingen in materiaal, afmeting, kleur of hoeveelheid geleverd, natuurlijke slijtage, of schade toegeschreven aan specificaties, tekeningen of andere sjablonen door de klant, of gebreken veroorzaakt door gebrekkige behandeling, wijziging of reparatie van de goederen door de klant of door derden.
5.9 Aanspraken op aanvullende prestatie verjaren na één jaar na levering, tenzij in geval van frauduleuze verhulling van een gebrek, een afspraak over een kwaliteitsgarantie, opzet of als de goederen een gebouw zijn of goederen die zijn gebruikt voor een gebouw volgens normaal gebruik en de defecten ervan hebben veroorzaakt.
5.10 Aanspraken op schadevergoeding en uitgaven worden uitsluitend beheerst door sectie 7. Andere claims voor kwaliteitsgebreken of claims anders dan hier zijn uitgesloten – niettegenstaande de wettelijke regresrechten in consumentenovereenkomsten voor de aankoop van goederen.

6. Claims voor gebreken in de wet
6.1 Wij leveren onze leveringen in het land van de plaats van levering vrij van wettelijke gebreken.
6.2 Indien een derde partij in het land van de plaats van levering claims tegen de klant indient, die gerechtvaardigd en niet verjaard zijn, vanwege schending van zijn eigendomsrechten door gebruik te maken van leveringen onder het contract, zullen we ofwel – naar onze keuze en kosten – verkrijg een gebruiksrecht voor de betreffende leveringen, wijzig de leveringen zodat het eigendomsrecht niet langer wordt geschonden of vervang de leveringen die vrij zijn van eigendomsrechten van derden.
6.3 Indien dit binnen redelijke termijnen niet mogelijk is, heeft de klant recht op de wettelijke herroepingsrechten of verlaging van de contractprijs, met uitsluiting van alle verdere uitspraken.
6.4 Bovengenoemde verplichtingen bestaan alleen indien en voor zover de klant ons onmiddellijk schriftelijk heeft geïnformeerd over de gestelde claims en alle verdedigingsmaatregelen en schikkingsonderhandelingen aan ons voorbehouden blijven. Aanspraken van de klant zijn uitgesloten indien de klant verantwoordelijk is voor de schending van eigendomsrechten, met name vanwege bepaalde specificaties van de klant, vanwege een onvoorziene toepassing, vanwege veranderingen aan de geleverde goederen of vanwege het gebruik met producten die niet geleverd door ons. Als de klant het gebruik van de levering stopzet vanwege maatregelen die zijn genomen om de schade te verminderen of om andere belangrijke redenen, is hij verplicht de derde te informeren dat deze opschorting van het gebruik geen erkenning van schending van eigendomsrechten is.
6.5 Aanspraken op eigendomsgebrek verjaren na één jaar na levering, tenzij de wet verplicht voorziet in langere termijnen.
6.6 Aanspraken op schadevergoeding en uitgaven vallen uitsluitend onder sectie 7. Andere aanspraken op rechtsgebreken of andere aanspraken dan hier zijn uitgesloten – ongeacht de wettelijke regresrechten binnen consumentenovereenkomsten voor de aankoop van goederen.

7. Aansprakelijkheid voor schade en kosten
7.1 Wij zijn alleen aansprakelijk voor grove nalatigheid en opzet, evenals schending van een essentiële contractuele verplichting, waarvan de nakoming alleen de uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarop de klant regelmatig kan vertrouwen.
7.2 In het geval van een lichte nalatige schending van een belangrijke verplichting, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de typische te voorziene schade bij het sluiten van het contract. In geval van lichte nalatige schending van contractuele secundaire verplichtingen, die geen grote verplichtingen zijn, is onze aansprakelijkheid uitgesloten.
7.3 In geval van een aanvankelijke onmogelijkheid zijn wij alleen aansprakelijk indien wij op de hoogte waren van de belemmering voor de nakoming, deze ons onbekend bleef door grove nalatigheid of indien door de aanvankelijke onmogelijkheid een belangrijke verplichting is geschonden.
7.4 De klant kan alleen verhaal op ons hebben als de vorderingen van zijn klant niet hoger zijn dan wat op grond van wettelijke regels verschuldigd is. Indien onze klant zijn aansprakelijkheid jegens zijn klant heeft beperkt, is elke overmatige aansprakelijkheid van onze kant uitgesloten.
7.5 Waar onze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten is, is de aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en andere agenten eveneens beperkt of uitgesloten.
7.6 Schadeclaims op grond van de productaansprakelijkheidswet, schade aan leven, ledematen of gezondheid, frauduleuze verhulling van gebreken, het aanvaarden van een garantie of een aankooprisico blijven onaangetast. Dit hout geen wijziging van de bewijslast ten nadele van de klant in.
7.7 Aanspraken van de klant op schadevergoeding waardoor de aansprakelijkheid op grond van deze bepalingen is beperkt, verjaren na één jaar vanaf het begin van de wettelijke verjaringstermijn. Dit is niet van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit onrechtmatige daad, op grond van de productaansprakelijkheidswet en ook op vorderingen wegens gebrekkige gebouwen of goederen die werden gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun normale gebruik en die de gebrekkigheid ervan veroorzaakten.

8. Bedrijfsinformatie – vertrouwelijk
8.1 Zakelijke informatie zoals berekeningen, voorwaarden, prijzen en alle andere documentatie of informatie die we aan de klant verstrekken voor of tijdens de uitvoering van levering of services blijven onze exclusieve eigendom. Intellectuele eigendomsrechten die daarin vervat zijn, behoren ook exclusief van ons.
8.2 Onze bedrijfsinformatie die we aan de klant vertrekken of waarvan hij op een andere manier heeft kennis genomen, mag niet worden bekend gemaakt, niet worden doorgegeven aan derden, niet verveelvoudigd of gebruikt worden voor een ander doel dan overeengekomen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit geldt niet voor informatie waarvan de klant schriftelijk kan aantonen dat a) deze bij verstrekking publiekelijk bekend was of achteraf bekend is geworden, b) bij verstrekking al bij de klant bekend was of c) het door een derde aan de klant is doorgegeven zonder inbreuk te maken op enige vertrouwelijkheidsverplichting.
8.3 Medewerkers van de klant, die vanwege hun verantwoordelijkheidsgebied noodzakelijkerwijs met de bedrijfsinformatie in aanraking komen, en derden en hun medewerkers zijn afzonderlijk verplicht tot geheimhouding alvorens informatie openbaar te maken of door te geven.
8.4 De klant verbindt zich ertoe om onze bedrijfsinformatie met de juiste zorg te behandelen, als ons eigendom te markeren, te beschermen door middel van noodzakelijke en passende veiligheidsmaatregelen, te verzekeren en op te slaan zodat ze ten allen tijde gescheiden kan worden van andere informatie.
8.5 De klant verbindt zich ertoe om het gebruik van onze bedrijfsinformatie, inclusief eventuele duplicaties, reproducties of analyse, onmiddellijk te staken indien een levering of dienst niet wordt uitgevoerd of indien de contractuele samenwerking is beëindigd. Onze volledige bedrijfsinformatie wordt onmiddellijk geretourneerd, inclusief eventuele duplicatie, of, als retournering onmogelijk is vanwege de aard van de informatie, wordt onherroepelijk vernietigd. De leverancier moet ons schriftelijk bevestigen dat het volledig teruggezonden of vernietigd wordt. Er is geen retentierecht.
8.6 De vertrouwelijkheidsverplichting geldt gedurende 10 jaar van de beëindiging van de contractuele samenwerking.
8.7 Als de klant dit artikel 8 overtreedt, moet hij ons een contractuele boete betalen, tenzij hij niet verantwoordelijk is voor een dergelijke overtreding. De hoogte van de contractuele boete hangt af van de ernst en gevolgen van overtreding. Het zal door ons in het individuele geval worden bepaald in overeenstemming met een redelijk oordeel en zal door de bevoegde rechtbank worden beoordeeld op de geschiktheid ervan. We behouden ons het recht voor om een claim voor schadevergoeding in te dienen die verder gaat dan de contractuele boete die we hebben geleden als gevolg van de inbreuk. In dat geval zullen wij de contractuele boete verrekenen met eventuele aanspraken op schadevergoeding.

 

9. Toepasselijk recht – Plaats van uitvoering – Jurisdictie – Taal – Scheidbaarheidsclausule
9.1 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
9.2 Plaats van uitvoering is onze vestiging, zolang we geen andere plaats van uitvoering vermelden in de orderbevestiging.
9.3 Exclusieve jurisdictie voor alle juridische geschillen met betrekking tot juridische relaties onder deze voorwaarden is bij ons gevestigd. Wij hebben als eiser het recht om een dergelijk geschil voor te leggen aan een andere wettelijk bevoegde rechtbank Als alternatief hebben we het recht – als eiser – naar eigen goeddunken om een geschil in juridische relaties die onder deze algemene voorwaarden vallen, in te dienen door bindende arbitrage in overeenstemming met de arbitrageregels van het Nederlands recht, waarbij de jurisdictie van de gewone rechtbanken; de plaats van de arbitrageprocedure is onze vestiging, de taal van de arbitrage wordt door ons bepaald (Nederlands of Engels).
9.4 De taal van het contract is Nederlands.
9.5 Als een of meer clausules van deze algemene voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, doet niets hierin afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules. We hebben het recht op een ineffectieve clausule te vervangen door een effectieve clausule, die het zichtbaar nagestreefde economische succes benadert. Hetzelfde geldt in het geval dat deze algemene voorwaarden of andere bepalingen van het contract niet worden nageleefd.
9.6 Indien een tweetalige versie van deze voorwaarden wordt gebruikt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van geschillen over de interpretatie ervan.

 

April 2021, Doubletriggs

bottom of page